SON HABERLER

MEMURLAR DİKKAT! SAATLİK İZİN Mİ GELİYOR

Memurların saatlik izinlerine yeni formül arayışı.
20 Eylül 2019 13:57

Saatlik izinler için, 657'de değişiklik yapma zamanı geldi

Danıştay Onikinci Dairesi, Türkiye İstatistik Kurumunun izin yönergesinde yer alan saatlik izinlerin yıllık izinden düşürülmesine yönelik düzenlemeyi iptal etti. Bu iptal kararı, 657'de saatlik izinler için bir düzenleme yapılması bağlamında fırsat olarak düşünülmelidir.

Bildiğiniz üzere, devlet memurlarının mesai saatleri dışında yerine getirme imkanı olmadığı özel işleri için gün içerisinde bağlı olduğu amirin/amirlerin izni dahilinde belirli bir saat dilimini içeren izinleri uygulamada "SAATLİK İZİN" olarak anılmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu duruma dair herhangi bir düzenleme yer almamakta olup, süt izni hariç olmak üzere diğer yasal tüm izinlerde "GÜN" kavramı esastır.

DPB 'HUKUKA UYGUN DEĞİL'

Nitekim, Devlet Personel Başkanlığının saatlik izinlerle ilgili 2014 yılında verdiği görüşte; saatlik iznin mevzuatımızda yerinin olmadığı ve buna bağlı olarak gün içerisinde verilen izinlerin toplanarak her bir güne isabet eden kısmının yıllık veya mazeret izinlerinden düşülmesinin hukuka uygun olmayacağı ifade edilmiştir.

BAZI KURUMLAR UYGULUYOR

Ancak, bazı kurumlarda iç düzenleme olarak çalışanların gün içerisinde özel işleri için kullandığı izinlerle ilgili saatlik izin uygulaması yapılmakta, bu izinler toplanarak memurların ilgili yıla ait izinlerinden (yıllık/mazeret) mahsup edilmektedir.

Bu tür düzenlemelerin yapılmasındaki temel amaçlar;

1- Bazı devlet memurlarının saatlik izin kavramını suiistimal ederek alışkanlık haline getirmeleri ve kurum işlerinin aksamasına sebebiyet verilmesi,

2- Kurum yöneticilerinin kişilerin görevlerinin başında olmadıkları zamanlarda kurum dışında olası meydana gelebilecek durumlara karşı belge üzerinden durumu güvence altına alması,

Olarak değerlendirilebilir.

Bu minvalde; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürürlüğe konan "Türkiye İstatistik Kurumu İzin Yönergesi"nin 26 ncı maddesi ile "Zorunlu hallerde, kadrolu veya geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür." düzenlemesinin iptali için Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

KONU DANIŞTAY'A TAŞINDI

Davacı kurum savunmasında saatlik izin uygulamasına neden ihtiyaç hasıl olduğu ve belirli bir düzenlemenin olmaması halinde kurum olarak yaşadığı sorunları şu şekilde ifade etmiştir; "657 sayılı Kanun'da ve 20/12/2013 tarih ve 2013/5758 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, devlet memurları ve geçici personel için idari izin ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı, ancak uygulamada kamu kurumlarında çalışan personelin saatlik izinlere ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyacın da amirlerince karşılanmaya çalışıldığı, kurumun (Türkiye İstatistik Kurumu) üniversitelerden yeni mezun olmuş genç bir personel profili olduğu, yüksek lisans, doktora gibi sebeplerle izin taleplerinin olduğu, kısa süreli ve devamlı olan bu taleplerin de mevzuatta bir karşılığı bulunmaması sebebiyle kurum yöneticilerinin zor durumda kaldığı, karşılıksız izinli sayılması gibi bir durumun da çalışma barışı adına ciddi sıkıntılara neden olacağı, çalışma barışının sağlanması, personel arasında adil, eşit ve hakkaniyetli bir uygulamanın sağlanması amacıyla dava konusu Yönergenin yürürlüğe konulduğu, iptali istenen madde ile ise idari izinlerin kullanımına ilişkin genel bir uygulama getirildiği, bu düzenleme ile mazeret izinlerinin ortadan kaldırılmadığı, aksine saatlik izne ihtiyacı olan personelin ihtiyaçlarına cevap verildiği" ifade edilmiştir.

İZİN YÖNERGESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Danıştay Onikinci Dairesi tarafından yapılan değerlendirmede ise özetle; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne uyumlu olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan izinlerde saatlik ya da idari izin gibi bir düzenlemeye yer verilmediği, buna bağlı olarak kurum tarafından yönerge olarak düzenlenen saatlik iznin ve saatlik izne bağlı olarak yıllık izinden düşülmesine dair işlemlerin normlar hiyerarşisine aykırı olduğu ifade edilerek Türkiye İstatistik Kurumunun İzin Yönergesinin bu konuya dair düzenlemesini iptal etmiştir.

MEMUR VE YÖNETİCİLER ZOR DURUMDA KALIYOR

Danıştay'ın saatlik izne dair düzenlemeyi diğer kamu kurumlarına da emsal olacak şekilde iptal etmesi bir fırsat haline getirilebilir. Nitekim bu konuda hem memurlar, hem de kamu kurumu yöneticileri yıllardır zor durumda kalmaktadır. Yasal zeminde olmayan saatlik izinlerin usule uygun bir şekilde yönetilerek çalışma barışının sağlanması kurumlarda oldukça zordur.

MAZERET İZİNİNDEN DÜŞÜLSÜN FORMÜLÜ

Bu kapsamda, kanun koyucu hem kamu kurumlarının mesai saati yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılması hem de devlet memurlarının tüm izin haklarının yasal zemine oturması için çalışanların mesai saatleri dışında yerine getirme imkanı bulunmayan işleriyle ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sıralanan "MAZERET İZİN"leri içerisinde ayrı bir izin düzenlemesi yapabilir.

Örneğin, kamu çalışanlarının görev yaptığı ilde mesai saatleri dışında yerine getirme imkanı bulunmayan işleriyle ilgili olarak yılda toplam 40 saate (günde dört saati aşmamak kaydıyla) kadar saatlik izin verilebilir. 40 saati aşan her saatlik izin sekiz saate ulaşması halinde ilgilinin cari yıla ait 10 günlük mazeret izni hakkından mahsup edilebilir.

Günümüz kamu yönetiminde tanımlanmayan ve yasal zemine oturtulmayan her sürecin suiistimale açık olduğu görüldüğünden, gerek kamu idarelerini gerekse kamu çalışanlarını güvence altına almak amacıyla mesai saatleri içerisinde alınan kısa süreli izinlerle ilgili yukarıda yer verilen önerilerimiz doğrultusunda yasal düzenleme yapılması faydalı olacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMURLAR.NET

SENDİKA HABERLERİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #